Sosyal Güvenlik Kurumu Bulut Dosya Depolama ve Paylaşım Platformu

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) Sosyal Güvenlik Kurumu ile SGK Bulut mobil, web ve masaüstü uygulamalarından iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

2.1. İdare: Bulut bilişim tabanlı SGK Bulut dosya depolama ve paylaşım platformunu sunan Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ifade eder.

2.2. Uygulamalar: SGK Bulut isimli dosya depolama ve paylaşım platformu kapsamında birbirleriyle bütünleşmiş ve eşzamanlı bir biçimde; tüm mobil cihazlarda çalışabilen mobil uygulama, internet üzerinden platform bağımsız olarak erişilip kullanılabilen web uygulama ve Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin masaüstü bilgisayarları üzerinden kullanabilecekleri masaüstü uygulamasını ifade etmektedir.

2.3. Kullanıcı: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan SGK Bulut dosya depolama ve paylaşım platformu hizmetlerinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan merkez ve taşra birimlerinde görevli Sosyal Güvenlik Kurumu personelini ifade etmektedir.

2.4. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının Uygulamalara erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının sahip olduğu bilgileri ifade eder.

2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, SMS, MMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.6. Portal: Kullanıcının yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu web sayfasını ifade edilmektedir.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamalarda mevcut olan ve ileride İdare tarafından sunulacak tüm hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulamalar ve Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İdare tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1. SGK Bulut uygulamaları yalnızca İdare personeline hizmet vermek amacıyla geliştirilmiş, bulut tabanlı bir dosya depolama ve paylaşım hizmetinin, mobil, web ve masaüstü platformlar üzerinden hizmet veren bileşenleridir. İdare personeli olmayanlar ile emeklilik, istifa, devlet memurluğundan çıkarılma vb. sebeplerle İdare ile ilişiği kesilenler kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Kullanıcının" doğurduğu haklardan yararlanamazlar.

4.2. İdare, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamalardan yararlanmasına son verebilir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamalardaki hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamalardaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, işbu sözleşmede belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, İdare'nin yasal mevzuat gereği ilgili resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Uygulamalar dâhilinde kullanıcılara ait bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İdare’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, Uygulamalara erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. İdare bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde İdare’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

d) Kullanıcı, Uygulamalar dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. İdare, Kullanıcı tarafından İdare'ye iletilen veya Uygulamalar üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

e) Kullanıcı, kendine ait Kullanıcı hesabından yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, İdare'ye verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının kullanıcının kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı İdare'nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

f) İdare'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Uygulamalar dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulamalar dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamaları kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile İdare'nin Uygulamalara ilişkin olarak yayımlayacağı bildirim ve mevzuatlara uymayı kabul eder.

g) Kullanıcı işbu uygulamaların İdare'ye ait olduğunu ve İdare tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamaların içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, İdare ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulamalar dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

h) Uygulamalarda Kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yüklenen ve paylaşılan içeriklerden dolayı İdare'nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yüklenen bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. İdare, üçüncü kişiler tarafından sağlanan içerik ve paylaşımların güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

ı) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında, SGK Bulut uygulamaları üzerinden, gerek Kullanıcı statüsüne sahip İdare personeliyle paylaşacağı dosya, resim, video, doküman vb. içeriklerin ve gerekse de üçüncü kişilere göndereceği paylaşım linklerine ait içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak İdare'nin bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin İdare tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, İdarenin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda İdare'nin

herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın İdare tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle İdare iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, kullanımı askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

i) Kullanıcı, İdare'nin gerekli durumlarda kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, uygulamalar ve diğer İdare faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Uygulamalardaki hizmetlerden faydalanan ve Uygulamalardaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getiren gerçek kişiler, Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu ve sözleşme konusu Uygulamaları İdare Bilgi Güvenliği Politika ve Prosedürlerine uygun olarak kullanacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde Kullanıcının Sözleşmesi derhal feshedilir.

k) Kullanıcı Uygulamalar aracılığıyla aldığı hizmeti:

Ø  Uygulamalara müdahale,

Ø  Uygulamalara ara yüz ve talimatların dışında bir yöntemle erişmeye 

Ø  Uygulamaların yasaların ve etik kuralların dışında kullanılması, vb. şekillerde kötüye kullanamaz.

l) Kullanıcı Uygulamaların kullanımı esnasında İdare’ye ait olmayan içerik kullanabilir. İçeriğin yasaları veya İdare'nin Bilgi Güvenliği Politika ve Prosedürlerini ihlal edip etmediğini belirlemek için İdare'nin inceleme yapabileceğini, ihlal durumunda içeriği kaldırabileceğini kabul eder. Ancak bu, içeriğin İdare tarafından her durumda inceleneceği anlamına gelmez.

m) Kullanıcı Uygulamaların kullanımı esnasında görüntülenebilecek yasal uyarıları kaldırmaz, üzerini kapatmaz veya değiştirmez.

5.2. İdare’nin Hak ve Yükümlülükleri:

a) İdare, Uygulamalarda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İdare, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden kullanabilir. İdare tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan İdare sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamaları kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) İdare, SGK Bulut uygulaması üzerinde depolanacak ve paylaşılacak veriler içerisinde Kurumumuz veri tabanlarında kayıtlı bulunan işveren, sigortalı, emekli, hak sahibi v.s kişilere ilişkin;

·      T.C. Kimlik Numaraları Adres, hizmet süresi, borç tutarı, emeklilik bilgileri, gelir ve aylık durumları, kesintiler, prime esas kazanç tutarı, prim ödeme gün sayısı, eksik gün ve işten çıkış nedenleri, işyeri unvanı ve benzeri sigorta verilerinin,

·      İlaç/ hastalık/tedavi isimleri veya ilaç kodları gibi sağlık verilerinin,

·      Kredi kartı bilgilerinin,

·      Finansal verilerin (ödeme emri belgesi, fatura, işveren ve şahıs prim borcu, kurum alacakları vs)

·      Kurumumuz envanterinde olan bilişim uygulamalarının kaynak kodlarının veya bilişim sistemlerini siber güvenlik anlamında zaafiyete uğratacak her türlü konfigürasyon verisinin,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan hükümlere aykırı olarak paylaşılmaması için Veri Sızıntısı Önleme (DLP) sistemi ile engelleme hakkına sahip olup 2017/28 sayılı Genelgeye riayet edilmesi gerekmektedir.

c) Uygulamalar üzerinden üçüncü şahıslara gönderilen paylaşım linkleri vasıtasıyla erişilen dosyalar ve içerikler, hakkında İdare'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) İdare, Uygulamalarda yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ile iç ve dış denetimler için ilgili mevzuata aykırı olmayacak şekilde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

e) İdare, işbu Uygulamalar ve uzantısında mevcut her tür hizmet, Uygulamaları kullanma koşulları ile Uygulamalarda sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamaları durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamalarda yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamaların kullanımı ya da Uygulamalara giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, İdare tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

f) İdare, Uygulamalar kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına ve uygulama üzerinde tutulan kullanıcı verisinin yedekleneceğine dair hiçbir garanti vermemektedir. İdare özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, İdare'den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, bakım çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

g) İdare gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

h) İdare tarafından Kullanıcı'nın, Sözleşme konusu Uygulamaları İdare'nin Bilgi Güvenliği Politika ve Prosedürlerine aykırı kullanımını tespit ettiği zaman gerekli adli ve idari işlemleri başlatır ve Uygulamaların kullanımını bu Kullanıcı için resen durdurabilir.

MADDE 6– HİZMETLER

6.1. İdare, Uygulamalar aracılığıyla Kullanıcılara dosya ve içerik depolama, dosya ve içerik paylaşma, telefon rehberi yedekleme, dosya paylaşım grubu oluşturma, fotoğraf galerisi oluşturma, dosya ve içerik arama vb. hizmetler sunacaktır. İdare istediği zaman sunduğu hizmetlerin içeriğinde değişiklik yapma, hizmet ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar.

MADDE 7– GİZLİLİK

İdare, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında kullanabilir. İdare, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulamaların (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları İdare'ye aittir. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan İdareye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler İdare'nin uğradığı zararı ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İdare'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İdare, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Portalda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, İdare'nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla İdare'nin makul kontrolü haricinde gelişen ve İdare'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda İdare'nin kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13– SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, İdare personeli Kullanıcı, Uygulamaları kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ

14.1. Kullanıcıların, İdare tarafından verilen elektronik posta adresleri, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

14.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 15–YÜRÜRLÜK

15.1. Kullanıcı, söz konusu uygulamalara giriş yaparak ve kullanarak işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

15.2. İşbu Sözleşme Kullanıcının, kurumsal Kullanıcı adı ve şifresiyle Uygulamaya giriş yaptıktan sonra yürürlüğe girecek olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde iş bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

15.3. İşbu Sözleşme 15 (onbeş) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcının Portalde yer alan Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

EK - GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. İdare, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamaları kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamaların tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi İdare'nin birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler ve yüklediği ve paylaştığı dosya ve içerikler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

4. İdare, Uygulamalar kapsamında Kullanıcı tarafından yüklenmiş ve paylaşılmış olan içeriklere erişebilir.

5. Uygulamalardaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamalarda çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, İdare gerektiğinde; Kullanıcıların IP adreslerini, Kullanıcıların İdare personel veri tabanındaki kişisel bilgileriyle eşleştirerek kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

6. Uygulamalar kapsamında elde edilen bilgiler İdare tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, iç ve dış denetimler ve veri tabanı oluşturma gibi durumlar dâhilinde kullanılabilir.

7. İdare, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

Ø  Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

Ø  İdare'nin, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

Ø  Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul ve yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

Ø  Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

 

8. İdare mücbir sebepler hariç; kendisine verilen gizli bilgileri, Uygulamalar aracılığıyla yüklenen ve paylaşılan içerikleri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

9. İdare, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamalarda veya Portalde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. İdare'nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

 

10. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 10 (on) maddeden ibaret olup SGK Bulut Dosya Depolama ve Paylaşım Platformu Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.